ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1882 ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು


ನೀವು ಆಸ್ತಿಯ ಏಕೈಕ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದು ನಿಜವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ (ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಇಚ್ will ೆಯ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜ) ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ

ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 1, 1882 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಟೊಪಾ), 1882, ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟೋಪಾ ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕಾನೂನಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಆಸ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ (ಇಂಟರ್ ವಿವೋಸ್) ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1882 ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು

ಆಸ್ತಿಯ 'ವರ್ಗಾವಣೆ' ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಂಬ ಪದವು ಮಾರಾಟ, ಅಡಮಾನ, ಗುತ್ತಿಗೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು, ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಆನುವಂಶಿಕತೆ, ಮುಟ್ಟುಗೋಲು, ದಿವಾಳಿತನ ಅಥವಾ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಮರಣದಂಡನೆಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಚ್ s ೆಯ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆರು ರೀತಿಯ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ:

 • ಮಾರಾಟ
 • ಗುತ್ತಿಗೆ
 • ಅಡಮಾನ
 • ವಿನಿಮಯ
 • ಉಡುಗೊರೆ
 • ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಉಡುಗೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಪತ್ರ

ಯಾರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು?

ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ, ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸುವ ವಿಧಾನ, 'ವಿಭಾಗವು ಓದುತ್ತದೆ.

1872 ರ ಭಾರತೀಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕನಿಷ್ಟ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರಬೇಕು.

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ: ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ತನ್ನ ಮಾವ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ರಾಮ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ವ್ಯವಹಾರವು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ: ರಾಮ್ ತನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಮೋಹನ್‌ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮೂರು ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ತಿಂಗಳುಗಳು, ನಂತರ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸಹವರ್ತಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವನು ರವಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು (ಜೆಡಿಎ) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗೆ, ನಂತರದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಟಾಪ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಿಲ್ಡರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಯೋಜನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ – ಬೇರೊಬ್ಬರ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹಕ್ಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು (ಅಂಗೀಕಾರ), ಬೆಳಕಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನೀರಿನ ಹಕ್ಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ಮೋಹನ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಮ್‌ಗೆ ಸಾಗುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ರಾಮ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ರಾಮ್‌ಗೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮನೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಆನಂದದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೋಹನ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗದ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯ ಹಕ್ಕು, ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ಆದಾಯವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ರೈತ, ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ನಿಜ.

ಮೌಖಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ

ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳದ ಹೊರತು ಮೌಖಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಾದರೂ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಹೇಳುತ್ತದೆ. 100 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೌಖಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮೌಖಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಲು ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾರಾಟ, ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಜ.

ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾನೂನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳು. ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವ ತನಕ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ: ರಾಮ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗ ಮೋಹನ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ರಾಮನ ಮರಣದ ಮೊದಲು ಜನಿಸದಿದ್ದರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಮ್ ತೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಜನಿಸುವ ತನಕ ಮೋಹನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

 • ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು.
 • ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು, ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು.
 • ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖರೀದಿದಾರನು ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.
 • ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು style = "color: # 0000ff;"> ಆಸ್ತಿಯ ಸಾಗಣೆ, ಖರೀದಿದಾರನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ.
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವೇಕದ ಮಾಲೀಕರು ಮಾರಾಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆಯ ನಡುವೆ ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು.
 • ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಂದಲು.
 • ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಾಡಿಗೆ.
 • ಆಗ ಇರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು.

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 • ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಕಾರಣವಿದೆ.
 • ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು.
 • ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಉಂಟಾಗದ ಆಸ್ತಿಯ ನಾಶ, ಗಾಯ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಲು, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
 • ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು, ಅದು ಆಗಬಹುದು ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಣ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಬಡ್ಡಿ ತೀರಿಸುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ: ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು

 • ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಯಿತು.
 • ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 1882 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
 • ಇದು ಜುಲೈ 1, 1882 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು.
 • ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಎಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮತ್ತು 137 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
 • ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತವೆ.
 • ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕಾನೂನಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಜನರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಇದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಕರುಳಿನ ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳು

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಿಡುವಳಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು: ಎಸ್‌ಸಿ

ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಭೂಮಾಲೀಕ-ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2020 ರಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ದುರ್ಗಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರೋಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗುರುತು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಆರ್ಬಿಟ್ರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಷರತ್ತು ಹೊಂದಿರಬೇಕು – ಇದರರ್ಥ ಭೂಮಾಲೀಕ-ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಾಲೀಕ-ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ವಿವಾದಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ: ಎಸ್‌ಸಿ

FAQ ಗಳು

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಏನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು?

ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು?

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ, ವಿನಿಮಯ, ಉಡುಗೊರೆ, ಅಡಮಾನ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ?

ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ 137 ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ.

 

Was this article useful?
 • 😃 (0)
 • 😐 (0)
 • 😔 (0)

[fbcomments]