ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಳು


ಒಂದು ತುಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಅನೇಕರಿಗೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ದೃ to ೀಕರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ , ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃ to ೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜಗಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ತೆಲಂಗಾಣದಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ರೈತರೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ರೈತರು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಬ್ಬರು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.