Regional

मुंबईत मालमत्ता कर कसा भरायचा याचा मार्गदर्शक

मालमत्ता कर  हा मुंबईतील निवासी जागांच्या मालकांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दरवर्षी द्यावा लागणारा कर आहे. गेल्या वर्षी ७ जुलै ला (७ जुलै २०१७) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ५०० चौ. फूट किंवा त्याहून कमी क्षेत्रफळाच्या घराना घरपट्टी माफ … READ FULL STORY